انتشارات سمت

آدرس: تهران، ‌بزرگراه ‌جلال‌آل‌احمد، غرب پل يادگار‌امام(ره)‌، سازمان مطالعه و تدوین‌ (سمت)

تلفن: 02144248776