پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قم، میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم

نلفن: 025-31150

http://www.isca.ac.ir/