مجموعه‌کتاب‌های نظام معلم‌راهنمایی (تازه‌های نشر)

مجموعه‌کتاب‌های نظام معلم‌راهنمایی (تازه‌های نشر)


60,000 تومان 65,000 تومان
مجموعه نظام معلّم‌راهنمایی به ابعاد مختلف این تجربه و ابتکار مؤسّسین مدارس اسلامی می‌پردازد و نشان می‌دهد که معلّم‌راهنما به‌عنوان یک مدیر میانی و راهبر تربیتی چگونه دوگانه‌ی «آموزش» و «پرورش» را هم‌راه و هم‌سو می کند.

کتاب «مهارت‌های شناخت دانش آموزان در مدرسه» نمونه‌ای از بازخوانی و تأمّل در تجارب زیسته‌ی معلّمان راهنما از زندگی کردن، شناختن، تأثیر گذاشتن و تغییر کردن هم‌راه با دانش‌آموزان است که با روایت‌های واقعی از مدرسه هم‌راه شده است. در پایان هر فصل کتاب، چکیده‌ی مطالب و پرسش‌هایی برای تمرین و تأمّل آمده و کتاب را به متنی برای گفت‌وگو در شوراهای معلّمان و جلسات دانش‌افزاییِ آنان تبدیل کرده است. «وظایف معلم‌راهنما در مدرسه» به بررسی جایگاه و نقش معلم‌راهنما در سامان دادن امور دانش‌آموزان یک پایه می‌پردازد.