ثبت و ضبط اعمال

ثبت و ضبط اعمال


یکی از مباحثی که مرحوم آیت الله ‌حاج آقا مجتبی تهرانی طیّ 224جلسه مورد بحث قرار دادند، موضوع «نقش اعمال از مرگ تا قیامت» است. اولین مباحث از این مجموعه «ثبت و ضبط اعمال» نام دارد. آنچه در این مجلد خواهیم خواند عبارت است از: نگارش عمل بر روح انسان و نامه عمل، انواع فرشتگان کاتب اعمال و کیفیت نگارش، تفضلات الهی در نگارش اعمال بندگان، چگونگی اطلاع معصومین (علیهم السلام) از اعمال، نفع دنیوی و اخروی شاهدان اعمال برای انسان، واعظ درونی و محاسبه نفس و مفتوح بودن صحیفه عمل بعد از مرگ.