برزخ؛ نمونه ای از بهشت و جهنم

برزخ؛ نمونه ای از بهشت و جهنم


۲۴,۰۰۰
یکی از مباحثی که مرحوم آیت الله ‌حاج آقا مجتبی تهرانی طیّ 224جلسه مورد بحث قرار دادند، موضوع «نقش اعمال از مرگ تا قیامت» است. چهارمین مباحث از این مجموعه «برزخ؛ نمونه‌ای از بهشت و جهنم» نام دارد. آنچه در این مجلد خواهیم خواند عبارت است از: مقایسه دنیا، برزخ و آخرت، سؤال در برزخ، بروز و ظهور ملکات نفسانی در برزخ، نقش اعمال جوارحی در برزخ، چگونگی ارتباط با عالم برزخ و جایگاه روح مؤمن در برزخ.