مرگ یا تولدی دوباره

مرگ یا تولدی دوباره


۱۸,۰۰۰
یکی از مباحثی که مرحوم آیت الله ‌حاج آقا مجتبی تهرانی طیّ 224جلسه مورد بحث قرار دادند، موضوع «نقش اعمال از مرگ تا قیامت» است. دومین مباحث از این مجموعه «مرگ یا تولدی دوباره» نام دارد. آنچه در این مجلد خواهیم خواند عبارت است از: پیامدهای خوف یا غفلت از مرگ، نگاه به مرگ، کسانی که از مرگ هراس ندارند، اشتیاق به مرگ، نهی تمنای مرگ، راه‌های تحصیل اشتیاق به مرگ، راه شناسایی اشتیاق به مرگ و برای مؤمن مرگ بهتر است یا زندگی.