مجله عصر اندیشه (8)

مجله عصر اندیشه (8)


۶,۰۰۰
شهریور 1394 انحطاط تمدن اسلامی؟

جنایات عربی، مکافات اسلامی
آیا عربستان و اعراب زمینه های انحطاط تمدن اسلامی را پدید آوردند؟
مقاله پرفسور پل بالتا، نویسنده لوموند و رئیس مرکز تحقیقات خاورشناسی دانشگاه سوربن را برای مجله #عصر_اندیشه در #شماره_8 بخوانید:

در آماری که در سال 2005 منتشر شد 50 درصد زنان و 30 درصد مردان در کشورهای عربی بی‌سواد بودند. به همین دلیل در اواخر سال 1990، سازمان آموزش، فرهنگ و علوم کشورهای اسلامی راه‌اندازی شد، اما برنامه‌های آن با آموزش و شکل‌دهی روحیه انتقادی، علمی و... بی‌ارتباط است.
اوضاع در کشورهای عربی به مرز هشدار رسیده است. براساس گزارشی که در سال 2004 توسط اندیشمندان عرب نوشته شد، خلاءهای بسیاری در این کشورها وجود دارد که از آن جمله می‌توان به سطح پایین دانش و آگاهی، ضعف قدرت تجزیه و تحلیل، ضعف روحیه خلاق و ضعف در تحقیقات و پژوهش‌های بنیادین اشاره کرد.