مجله عصر اندیشه (15)

مجله عصر اندیشه (15)


۱۰,۰۰۰
نیک و بد عملگرایی آبان 96

?نیک و بد عملگرایی?
مرحوم هاشمی رفسنجانی و یاران تکنوکرات او در دولت سازندگی طالیه داران یک چرخش معنادار در خط مشی و تفکر مدیریتیِ بخشی از دولتمردان جمهوری اسلامی بودند که میتوان آن را گذار از انقلابی گری به عمل گرایی نامید. به باور آنان با تثبیت نظام جمهوری اسلامی، دوران شور انقلابی به پایان رسیده و اکنون برای توسعه و افزایش قدرت کشور نیازمند کنار گذاشتن شعارهای آرمانی اوایل انقلاب و اتخاذ موضعی واقع بینانه و عمل گرا در قبال محیط جهانی و نیز پرهیز از دشمن تراشی و عادی سازی مناسبات با قدرت های بزرگ جهانی هستیم. آثار این چرخش فکری را میشد به وضوح در تلاش دولت سازندگی برای اقتباس و پیاده سازی الگوی توسعه لیبرال در کشور بر اساس تجویزات صندوق بین المللی پول در قالب اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی مشاهده کرد. این خط فکری هاشمی و یارانش همچنان موافقان و مخالفان سرسختی دارد. عصراندیشه در پرونده پیش رو می کوشد مروری بر ضعف‌ها و قوت‌های الگوی مدیریتی دولت سازندگی داشته باشد.