مجله عصر اندیشه (21)

مجله عصر اندیشه (21)


۲۰,۰۰۰
دی ماه 98 دیپلماسی قدسی

برخـی از منتقدان، سیاسـت خارجی جمهوری اسلامی را کـه داعیـه‌دار امتـزاج آرمانگرایـی و واقعبینـی و توجـه همزمـان بـه ملاحظـات ایدئولوژیــک و منافــع ملــی اســت، یــک ناســازه و پدیــده‌ای متناقض‌نـمـا می‌داننــد.
آیا دوگانه ایدئولوژی و منافع ملی بــه تناقــض و بن‌بســت می‌انجامــد یــا می‌شـود آنهـا را به سـازگاری رسـاند؟
مکتب سردار شــهید قاســم ســلیمانی می‌تواند در ایـن زمینـه راهگشـا باشـد.
پرونـده پیـشرو در پـی پاسـخگویی بـه سـؤال مذکـور اسـت.