وظایف معلم راهنما در مدرسه

وظایف معلم راهنما در مدرسه


۳۰,۰۰۰
سومین جلد از مجموعه نظام معلم‌راهنمایی، به وظایف معلم راهنما در مدرسه می‌پردازد؛ عنوانی که از آن گاهی به عنوان سرپرست ، مشاور یا مسئول پایه یاد می شود و از آن جایگاه ، فعالیت‌های بخش های مختلف مدرسه در ارتباط با دانش‌آموزان یک پایه سامان پیدا می کند.