تربیت جنسی در مدرسه

تربیت جنسی در مدرسه


۳۵,۰۰۰
موسسه متن تا به حال چهار عنوان کتاب از مجموعه نظام مدیریت مدرسه منتشر کرده است. کتاب چهارم، راه‌حلی برای طبقه‌بندی اقدامات مربیان در زمینه تربیت جنسی در مدارس اسلامی ‌است که با استفاده از تجارب این مدارس گردآوری و تنظیم شده و با یادداشتی از دکتر علی‌اصغر احمدی در مورد رویکردها و عوامل تاثیر گذار بر تربیت جنسی همراه گردیده است.