تربیت خود محور یا خدا محور؟

تربیت خود محور یا خدا محور؟