فرق الشیعه

فرق الشیعه


نقد و بررسی تخصصی فرق الشیعه

خاندان نوبختی یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین خاندان های شیعه در قرن سوم و چهارم است. اندیشمندان و سیاست مداران بزرگی از این خاندان برخاسته اند که شرح حال همه آنها در این مختصر ممکن نیست.
ابومحمد حسن بن موسی نوبختی (متوفای اوائل قرن چهارم) که خواهرزاده اسماعیل بن ابی سهل نوبختی است، یکی از چهره های شناخته شده این خاندان است که به شناخت مباحث فرق و ادیان شهرت داشته است.
کتاب «فرق الشیعه» بی شک یکی از قدیمی ترین منابع شناخت مقالات و فرق است، اما در باب انتساب آن به حسن بن موسی نوبختی اختلافات فراوانی شکل گرفته و انتساب آن موافقان و مخالفان بسیاری دارد. برخی این کتاب را همان کتاب المقالات سعد بن عبدالله اشعری دانسته اند و برخی هر دو کتاب را تحریری از کتابی دیگر تشخیص داده اند.
به هر صورت، کتاب فرق الشیعه منبعی بسیار مهم و مناقشه برانگیز است که محققین تاریخ متقدم شیعه نمی توانند از کنار آن به سادگی عبور کنند.