لوح فشرده ادب الهی 2: مبانی تربیت
لوح فشرده ادب الهی 2: مبانی تربیت

لوح فشرده ادب الهی 2: مبانی تربیت


۳,۰۰۰
25 جلسه صوتی با موضوعات: 1. موازین حرکت معنوی 2. ضرورت‌های خودسازی 3. ملزومات حرکت معنوی 4. ضرورت‌های دیگرسازی