سلوک عاشورایی 3: هجرت و مجاهدت

سلوک عاشورایی 3: هجرت و مجاهدت


بعضی از مباحث مهم دینی با همه اهمیّت و لزومی که دارند، کمتر مورد توجه عوام و حتی خواص جامعه قرار می‌گیرند. تصوّرهایی که از مفهوم هجرت و جهاد در ذهن‌ها نقش بسته با حقیقت آنها در معارف دینی فاصله زیادی دارند. محدود کردن این مفاهیم در چند مصداق خاص یکی از دلایل مهم به انزوا رفتن آنهاست. برای بیان نمونه‌ای از این به انزوا رفتن‌ها باید گفت که در مفهوم جهاد، همیشه پر رنگ بودن جهاد اصغر، باعث بی‌توجهی نسبت‌به جهاد اکبر است. همچنین در مفهوم هجرت، حرکت ظاهری از مبدأ به مقصد آن‌قدر که به چشم‌ها می‌آید، حرکت باطنی انسان به سوی الله‌تعالی و لوازم آن فراموش می‌شود. این کتاب کمک خواهد کرد نگاه تازه‌ای به این مفاهیم مهم دینی داشته باشیم.