نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه

نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه


۷۰,۰۰۰
کتاب پیش رو فرضیه‌هایی را که پیدایش جامعه اعتقادی امامیه را متأثر از عوامل بیرونی و جریان‌های فکری انحرافی می‌پندارد، بر پایه شواهد و مستندات تاریخی، واکاوی و نقد کرده و شکل‌گیری جامعه اعتقادی امامیه را در آغاز سده دوم هجری بر پایه آموزه‌های امام باقر تبیین و تحلیل نموده و نقش مؤثر امام باقر را در شکل‎‌گیری جامعه اعتقادی شیعه به اثبات می‌رساند.