محصولات
انفاق
انفاق

انفاق

۳۵,۰۰۰ تومان
ایذاء، تحقیر، اهانت و قهر
ایذاء، تحقیر، اهانت و قهر

ایذاء، تحقیر، اهانت و قهر

۲۱,۰۰۰ تومان
استهزاء، شوخی و خنده
استهزاء، شوخی و خنده

استهزاء، شوخی و خنده

۱۴,۰۰۰ تومان
نصیحت
نصیحت

نصیحت

۱۰,۰۰۰ تومان
مناجات (آداب خلوت با خدا)
مناجات (آداب خلوت با خدا)

مناجات (آداب خلوت با خدا)

۳۱,۰۰۰ تومان
مراء، جدال و خصومت
مراء، جدال و خصومت

مراء، جدال و خصومت

۱۵,۰۰۰ تومان
فحش،طعن،لعن و انتقام جویی
فحش،طعن،لعن و انتقام جویی

فحش،طعن،لعن و انتقام جویی

۱۹,۰۰۰ تومان
غیبت
غیبت

غیبت

۱۹,۰۰۰ تومان
عیب جویی و سخن چینی
عیب جویی و سخن چینی

عیب جویی و سخن چینی

۱۴,۰۰۰ تومان
عدل
عدل

عدل

۱۹,۰۰۰ تومان
ظلم
ظلم

ظلم

۲۸,۰۰۰ تومان
سخن و سکوت
سخن و سکوت

سخن و سکوت

۲۱,۰۰۰ تومان